MTÜ EESTI SUURETTEVÕTJATE ASSOTSIATSIOON PÕHIKIRI
I ASSOTSIATSIOONI NIMI, ASUKOHT JA EESMÄRK
1.1. Nimi
  Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon (edaspidi nimetatud Assotsiatsioon) on eraõigusliku juriidilise isikuna asutatud ja tegutsev mittetulundusühing, mille nimeks on Mittetulundusühing Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon.
1.2. Asukoht
  Assotsiatsiooni asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. Eesmärk
  Assotsiatsiooni eesmärgiks on Eesti vabariigis soodsa ettevõtlus- ja välismajanduskeskkonna arendamine.
II ASSOTSIATSIOONI LIIKMED
2.1. Liikmetele esitatavad nõuded
 

Assotsiatsiooni liikmeks (edaspidi nimetatud Liige) võib olla füüsiline isik, kes oma tegevusega aitab kaasa Assotsiatsiooni eesmärgi saavutamisele ja kes on Liikmeks kutsutud vastavalt käesolevale Põhikirjale ja Assotsiatsiooni Kodukorrale. Isikud, kes olid Assotsiatsiooni liikmed enne 21. aprilli 2003. a, võivad olla Assotsiatsiooni Liikmeks sõltumata nende Liikmeks vastuvõtmisel rakendatud korrast.

Liikmete põhiliseks ühistunnuseks on kapitali omamine Eestis olulisel määral, investeerimisvõime, investeeringute olemasolu Eesti ettevõtetes.

2.2. Liikmeks vastuvõtmine
2.2.1. Vähemalt kolme (3) Liikme soovituse alusel on Juhatus kohustatud edastama Assotsiatsiooni Liikmeks mitteolevale isikule, kes vastab käesoleva Põhikirja punkti 2.1 nõuetele, kirjaliku kutse Assotsiatsiooni Liikmeks astumiseks. Soovituse vormi, Liikmeks astumise kutse vormi ning nõuded Liikmeks astuja poolt esitatavatele dokumentidele ning nende esitamise korrale kehtestab Assotsiatsiooni üldkoosolek.
2.2.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Juhatus kolme (3) kuu jooksul arvates nõuetekohaste Dokumentide saamisest. Isikut ei võeta Liikmeks vastu, kui ta ei vasta seaduse või käesoleva Põhikirja või Assotsiatsiooni Kodukorra nõuetele või on esitanud valeandmeid või mõni Põhikirja punktis 2.2.1 nimetatud soovituste andja on soovituse tagasi võtnud. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral ei ole Juhatus kohustatud oma otsust põhjendama.
2.2.3. Juhatus informeerib isikut kirjalikult otsusest Liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest. Teates liikmeks vastuvõtmise kohta näidatakse ära isiku poolt tasumisele kuuluva sisseastumis- ja liikmemaksu suurus ja Assotsiatsiooni pangarekvisiidid. Sisseastumis- ja liikmemaks tuleb tasuda neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates Liikmeks vastuvõtmise teate väljasaatmisest.
2.2.4. Liikmeks asuda soovija loetakse Assotsiatsiooni Liikmeks arvates juhatuse otsuse vastuvõtmise päevast.
2.3. Liikme väljaastumine ja väljaarvamine
2.3.1. Liikmel on õigus Juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Assotsiatsioonist välja astuda. Juhatus peab rahuldama Liikme väljaastumisavalduse kolme (3) kuu jooksul arvates avalduse saabumisest Juhatusse, kui Liige on täitnud kõik õigusaktidest ja käesolevast Põhikirjast tulenevad kohustused Assotsiatsiooni ees.
2.3.2. Liikme võib Assotsiatsioonist välja arvata või tema tegevuse peatada Juhatuse otsusega alljärgnevatel alustel:
  1) Liikmel on liikmemaksu võlgnevus enam kui kaks (2) kuud,
  2) Liige ei täida käesoleva Põhikirja või Assotsiatsiooni kodukorra sätteid,
  3) Liige ei vasta käesoleva Põhikirja või Assotsiatsiooni kodukorra tingimustele,
  4) Liige kahjustab Assotsiatsiooni mainet.
2.3.3. Liige loetakse väljaastunuks või väljaarvatuks arvates Juhatuse otsuse vastuvõtmise päevast.
2.3.4. Liikme väljaastumise või väljaarvamise korral majandusaasta kestel on Liige kohustatud tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest. Liikme väljaastumise või väljaarvamise korral ei kuulu tasutud liikmemaksud tagastamisele.
2.4. Liikme õigused
  Liikmel on õigus:
  1) valida ja olla valitud Assotsiatsiooni juhtimisorganitesse,
  2) saada Juhatuselt informatsiooni Assotsiatsiooni tegevust puudutavates küsimustes,
  3) osaleda Assotsiatsiooni tegevuses programmide ja projektide elluviimisel,
  4) Assotsiatsioonist välja astuda
2.5. Liikme kohustused
  Liige on kohustatud:
  1) täitma käesolevat Põhikirja ja Assotsiatsiooni kodukorda,
  2) tasuma liikmemaksu ja muud õigusaktidega kooskõlas sätestatud tasusid,
  3) võtma osa Assotsiatsiooni tegevusest vastavalt käesolevale Põhikirjale ja Assotsiatsiooni kodukorrale.
III ASSOTSIATSIOONI JUHTIMINE
3.1. Üldkoosolek
3.1.1. Assotsiatsiooni kõrgemaks organiks on Liikmete üldkoosolek (edaspidi nimetatud Üldkoosolek)
3.1.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  1) Põhikirja muutmine,
  2) eesmärgi muutmine või täiendamine,
  3) Assotsiatsiooni kodukorra vastuvõtmine ja muutmine,
  4) Juhatuse liikmete määramine,
  5) sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse kehtestamine ning selle tasumise korra määramine,
  6) aastaeelarve kinnitamine,
  7) audiitori valimine, kui Üldoosolek peab vajalikuks Assotsiatsiooni audiitorkontrolli,
  8) aastaaruande kinnitamine,
  9) Assotsiatsiooni ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine,
  10) Muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või käesoleva Põhikirjaga antud Juhatuse pädevusse.
3.1.3. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks (1) kord aastas, hiljemalt 30. juuniks. Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse kokku seaduse ettenähtud juhtudel, samuti siis, kui Assotsiatsiooni huvid seda nõuavad.
3.1.4. Juhatus teatab kirjalikult Üldkoosoleku kokkukutsumisest kõikidele Liikmetele vähemalt neliteist (14) päeva ette. Teade peab sisaldama Üldkoosoleku toimumise kohta, aega, päevakorda, märget selle kohta, kas Üldkoosolek on korraline või erakorraline ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.
3.1.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole Liikmetest. Igal Liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks (1) hääl. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Assotsiatsiooni Liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla asinult teine Assotsiatsiooni Liige. Esindaja võib samaaegselt esindada mitut Assotsiatsiooni Liiget Üldkoosolekul.
3.1.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud Liikmetest. Käesoleva põhikirja punkti 3.1.2 aluspunktides 1, 5, 6, 8 ja 9 ettenähtud küsimuste otsustamisel on otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 Üldkoosolekus osalenud Liikmetest. Assotsiatsiooni tegevuse eesmärgi muutmiseks on vaja kõigi Liikmete nõusolek, kusjuures Üldkoosolekus mitteosalenud Liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
3.1.7. Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla Üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Protokollile lisatakse Üldkoosolekul osalenud Liikmete nimekiri.
3.2. Juhatus
3.2.1. Juhatus juhib ja esindab Assotsiatsiooni ning planeerib Assotsiatsiooni tegevust.
3.2.2. Juhatus:
  1) kavandab Assotsiatsiooni tegevussuunad,
  2) annab juhised koostööprogrammide, kokkulepete jne. väljatöötamiseks, saavutamaks Assotsiatsiooni eesmärke ning kaasates selleks liikmeid ja moodustades töögruppe,
  3) esitab Üldkoosolekule kinnitamiseks aastaeelarve projekti ning aastaaruande,
  4) otsustab Liikmete vastuvõtmise, tegevuse peatamise ning väljaastumise ja väljaarvamise,
  5) määrab kindlaks Assotsiatsiooni töötajate koosseisu ja palgamäärad,
  6) otsustab kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamise, võõrandamise ning asjaõigusega koormamise,
  7) korraldab Liikmete arvestuse,
  8) korraldab Assotsiatsiooni raamatupidamise,
  9) otsustab Assotsiatsiooni poolt tasuliste teenuste osutamise,
  10) otsustab Assotsiatsiooni esinduste ja osakondade avamise ning määrab kindlaks nende organid ja pädevuse.
3.2.3. Juhatusel on mitte vähem kui kolm (3) ja mitte rohkem kui viis (5) liiget. Juhatuse liikmed valitakse Üldkoosoleku poolt üheks (1) aastaks. Juhatuse tööd korraldab Juhatuse Esimees (edaspidi nimetatud President), kelle Juhatuse liikmed endi hulgast valivad. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast ka kaks Juhatuse esimehe asetäitjat (edaspidi Asepresident). Asepresidendid täidavad presidendi ülesandeid presidendi äraolekul vanuselises järjekorras. Assotsiatsiooni võib kõikides õigustoimingutes esindada iga Juhatuse liige.
3.2.4. Üldkoosolek võib Juhatuse liikme kooskõlas seadusega tagasi kutsuda. Juhatuse liige võib oma avalduse alusel paluda end vabastada Juhatuse liikme kohustustest. Juhatuse liige vabastatakse Juhatuse liikme kohustustest Juhatuse otsuse alusel.
3.2.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme (3) kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku President. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Juhatuse liikmetest. Juhul kui Juhatuse liige ei saa Juhatuse koosolekul osaleda, võib ta kirjalikult volitada teist Juhatuse liiget ennast esindama. Juhatuse koosolekus võivad sõnaõigusega osaleda isikud, keda President on koosolekule kutsunud, kui Juhatuse koosolek ei otsusta teisiti.
3.2.6. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekus osalenud Juhatuse liikmetest. Igal Juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Juhatus võib otsuse vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Juhatuse liikmed.
3.2.7. Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla President ja protokollija. Protokolli kantakse Juhatuse liikme eriarvamus, mida ta kinnitab oma allkirjaga, samuti hääletamistulemused.
3.3. Juhatus võib järgmiste ülesannete täitmise delegeerida lepinguga kolmandale isikule üldkoosoleku otsuse alusel.
  1) Assotsiatsiooni igapäevase tegevuse ja asjaajamise korraldamise ning Liikmete registri pidamine vastavalt Juhatuse poolt kehtestatud korrale,
  2) Koostööprogrammide, kokkulepete jne väljatöötamine vastavalt juhatuse poolt antud suunistele,
  3) Assotsiatsiooni ürituste korraldamine,
  4) Assotsiatsiooni aastaeelarve ning aastaaruande projekti ettevalmistamine ja Juhatusele esitamine,
  5) Assotsiatsiooni töölepingute sõlmimine ja lõpetamine ning Assotsiatsiooni esindamine tööandjana,
  6) Liikmetega suhtlemine ja neile informatsiooni edastamine Assotsiatsiooni tegevuse kohta,
  7) Juhatusele ettepanekute tegemine teenuste osas, mida Assotsiatsioon saab osutada kolmandatele isikutele või Liikmetele,
  8) Juhatuse koosolekute ja Üldkoosolekute ettevalmistamine,
  9) Assotsiatsiooni raamatupidamise korraldamise,
  10) Muude Juhatuse poolt antud ülesannete täitmine õigusaktidega sätestatud piiranguid arvestades.
3.4. Osakonnad ja esindused
3.4.1. Assotsiatsioon võib avada esindusi ja osakondi nii Eesti Vabariigis kui ka teistes riikides. Esindused ja osakonnad ei ole iseseisvad juriidilised isikud, kui seda ei nõua esinduste ja osakondade avamise koha seadus.
3.4.1. Esinduste ja osakondade eesmärgiks on Assotsiatsiooni huvide esindamine nende asukohas. Esinduste ja osakondade organid ja pädevus määratakse kindlaks Juhatuse poolt kooskõlas Eesti ja esinduste ja osakondade asukoha riigi seadustega.
IV ASSOTSIATSIOONI ARUANDLUS
4.1. Majandusaasta
  Assotsiatsiooni majandusaasta on kalendriaasta.
4.2. Aastaaruande koostamine ja kinnitamine
  Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus aastaaruande raamatupidamise seaduses ettenähtud korras ja esitab selle kinnitamiseks Üldkoosolekule. Kui üldkoosolek on valinud Assotsiatsioonile audiitori, peab aastaaruandele olema lisatud audiitori järeldusotsus.
V ASSOTSIATSIOONI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
5.1. Assotsiatsiooni ühinemine ja jagunemine
  Assotsiatsiooni ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras.
5.2. Assotsiatsiooni lõpetamine
  Assotsiatsiooni lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades Liikmete vahel.
   

Põhikiri on kinnitatud ESEA erakorralisel üldkoosolekul 18. juunil 2007.a.